The Thai-Lian Group
หน้าหลัก
แนะนำบริษัท
คำกล่าวจากผู้บริหาร
ข้อมูลบริษัทโดยสังเขป
ปรัชญาของบริษัท
แนะนำผลิตภัณฑ์
รถโฟล์คลิฟท์
อุปกรณ์เสริม
เครื่องจักรเพื่อการกระจายสินค้า
การเช่าซื้อและการเช่า
คุณสมบัติพิเศษ
การเช่าซื้อ
การเช่า
รถใหม่และรถมือสอง
บริการ
นโยบายการให้บริการ
ระบบการให้บริการ
บริการด้านรถ
ข้อเสนอ
บริษัทในเครือ
แนวทางปฏิบัติของบริษัท
สมัครงาน
ติดต่อสอบถาม
หน้าหลัก >> แนวทางปฏิบัติของบริษัท
แนวทางปฏิบัติของบริษัท
แนวทางปฏิบัติของบริษัท
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่ม THAI-LIAN (ต่อจากนี้จะใช้คำว่า "บริษัทของเรา") ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า เราจึงได้กำหนดกฎระเบียบและระบบการจัดการเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างถูกต้องเหมาะสม
1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์การใช้งาน
บริษัทของเราได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างชัดเจน และจะดำเนินการด้วยวิธีการที่เป็นธรรมและถูกต้องเหมาะสมในการรวบรวมและเปิดเผยวิธีการใช้และวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
2. การปฏิบัติตามระเบียบ
บริษัทของเราปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพยายามคุ้มครองข้อมูลที่ถืออยู่อย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตามอาจมีกรณีที่เราให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุและการเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการ
3. การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทของเรามีโครงสร้างการจัดการอย่างเป็นระบบและข้อบังคับภายในบริษัทในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การให้การศึกษาแก่พนักงานอย่างเต็มที่ รวมถึงการปรับปรุงการจัดการและการให้คำแนะนำอย่างถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าถึง การลบ การทำลาย การปลอมแปลงและการรั่วไหลของฐานข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
4. การกำกับดูแลผู้ได้รับว่าจ้าง
บริษัทของเราอาจว่าจ้างบุคคลที่สามให้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม ในกรณีเช่นนี้บริษัทจะกำหนดให้ผู้ได้รับว่าจ้างต้องควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างเข้มงวดภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท
5. การเปิดเผย การแก้ไขและการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่
บริษัทของเราพร้อมจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้รับมาในกรณีที่ลูกค้าต้องการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นโดยที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นความประสงค์ของลูกค้าจริงภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม
6. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
[สถานที่ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล]
บริษัท ไทย เหรียญ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด
279 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร.0-2747-3999 แฟกซ์.0-2747-3133
Copyright (C) Thai-Lian Forklift Co.,Ltd. All Rights Reserved.