The Thai-Lian Group
หน้าหลัก
แนะนำบริษัท
คำกล่าวจากผู้บริหาร
ข้อมูลบริษัทโดยสังเขป
ปรัชญาของบริษัท
แนะนำผลิตภัณฑ์
รถโฟล์คลิฟท์
อุปกรณ์เสริม
เครื่องจักรเพื่อการกระจายสินค้า
การเช่าซื้อและการเช่า
คุณสมบัติพิเศษ
การเช่าซื้อ
การเช่า
รถใหม่และรถมือสอง
บริการ
นโยบายการให้บริการ
ระบบการให้บริการ
บริการด้านรถ
ข้อเสนอ
บริษัทในเครือ
แนวทางปฏิบัติของบริษัท
สมัครงาน
ติดต่อสอบถาม
หน้าหลัก >> บริการด้านรถ >> ข้อเสนอ
ข้อเสนอ
ข้อเสนอด้านการให้บริการจัดการรถโฟล์คลิฟท์
ในปัจจุบันอันเป็นช่วงเวลาที่เกิดผลกระทบรุนแรงไปทุกภาคส่วน การกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพกำลังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดของบริษัท ปริมาณการครอบครองรถโฟล์คลิฟท์ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ความรู้เฉพาะทางด้านการควบคุมและความปลอดภัยกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ คาดกันว่าจากนี้ไปการจ้างบริษัทภายนอกให้เป็นผู้บริหารจัดการรถโฟล์คลิฟท์ซึ่งสามารถทดแทนการใช้แรงงานได้มากจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาด
???????? ????????
THAI-LIAN FORKLIFT ในฐานะผู้นำด้านรถโฟล์คลิฟท์ในประเทศไทย ขอเสนอบริหารเพื่อการปรับปรุงการดำเนินการ การลดค่าใช้จ่ายในการจัดการและการรักษาความปลอดภัยอันหลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบกิจการของลูกค้า
บริษัทของท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่
? ความยากลำบากในการจัดการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ที่เพิ่มสูงขึ้น
? ความยากลำบากในการหาช่างปรับแต่งรถโฟล์คลิฟท์ที่เชื่อถือได้
? ปัญหาในการบำรุงรักษาด้วยตนเองอันเกิดจากประเภทและฟังก์ชั่นการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์ที่หลากหลายมากขึ้น
? มีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดข้องในการให้ความรู้ใหม่ ๆ ด้านความปลอดภัยในการใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่หน้างานแบบ Just in Time อันเป็นผลจากลักษณะการทำงานที่มีความหลากหลายขึ้น
? ความล่าช้าในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถโฟล์คลิฟท์เพื่อป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
THAI-LIAN FORKLIFT มีรายการข้อเสนอดังต่อไปนี้
ตัวอย่างรายการข้อเสนอ
? ข้อเสนอด้านการปรับปรุงกระแสเงินสดและการลดค่าใช้จ่ายคงที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
? ข้อเสนอด้านการวิเคราะห์การทำงานของรถโฟล์คลิฟท์และการคำนวณจำนวนรถที่เหมาะสม
? ข้อเสนอด้านการทำความเข้าใจสภาพการทำงานที่หน้างาน การวิเคราะห์ความสามารถและรุ่นของรถที่เหมาะสม
? ข้อเสนอด้านบริการบริหารจัดการรถของผู้ผลิตแต่ละรายและแต่ละรุ่นแบบเบ็ดเสร็จ
? ข้อเสนอด้านการลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
? ข้อเสนอด้านการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแข่งขันเกี่ยวกับการปฏิบัติการขนถ่ายสินค้า
? ข้อเสนอด้านการตรวจเช็คความปลอดภัยตามระยะเวลาที่กำหนด
? ข้อเสนออื่น ๆ
Copyright (C) Thai-Lian Forklift Co.,Ltd. All Rights Reserved.