(English) Welcome to Thai-Lian Forklift Co.,Ltd.     en   de   it
(English) Phone: +66-2747-3999

ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการใช้งานเครื่องจักรรถยกให้มีประสิทธิภาพ

ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการใช้งานเครื่องจักรรถยกให้มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยยังพบปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องจักรรถยกอยู่บ่อยครั้ง หลายปีที่ผ่านนายจ้างของแต่ละบริษัทฯได้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการทำงาน โดยมีกฎหมายอุตสาหกรรมบังคับใช้ ทางกลุ่มบริษัทไทยเหรียญก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้องของการใช้งานเครื่องจักรรถยกควบคู่กับการบริการด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ศูนย์ฝึกอบรมกลุ่มบริษัทไทยเหรียญจึงเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ เพิ่มความรู้ให้กับผู้ใช้งานเชิงความปลอดภัยและการดูแลบำรุงรักษารถยกเบื้องต้น รวมไปถึงการทดสอบทักษะตามมาตรฐานของศูนย์ฝึกอบรมกลุ่มบริษัทไทยเหรียญ โดยได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฯ จำนวน 4 แห่ง คือ ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,พระนครศรีอยุธยาและสมุทรสาคร

โดยศูนย์ฝึกอบรมฯของเรามีหลักสูตรมากมายถึง 8 หลักสูตร ที่ให้บริการลูกค้าตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางศูนย์ฝึกอบรมฯอบรมลูกค้าไปถึง 1,250 ราย ผู้เข้ารวมอบรมเกือบ 20,000 คน รวมเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่เปิดศูนย์ฝึกอบรมมา ด้วยประสบการณ์ของการฝึกอบรมและทดสอบทำให้ทางเรามั่นใจว่า พนักงานที่ผ่านการทดสอบจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการใช้งานเครื่องจักรรถยกให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปี 2019 ทางประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ AEC และเป็นศูนย์กลางงาน LOGISTICS ของภูมิภาคด้วย