(English) Welcome to Thai-Lian Forklift Co.,Ltd.     en   de   it
(English) Phone: +66-2747-3999

Pro Pack Asia 2019

Pro Pack Asia 2019

สามารถเข้ามาชม และทดลองการใช้งานได้ภายในงาน

พร้อมราคาพิเศษ และโปรโมชั่นมากมายภายในงาน

ภายในวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562

เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น.

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)